ประวัติโรงเรียน

 

            โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2501 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 59/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นโดย นางสาวศรีสะอาด บุนนาค และนางสาวอายะดา กีรินกุล เปิดสอนนักเรียน ชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2505            – ได้โอนกิจการให้กับนางสาวอารี สุดสายชล
ปี พ.ศ. 2507            – นางสาวอารี สุดสายชล ได้โอนกิจการให้ักับนางจรินทร์ สังข์ทอง และนายชวลิตร จันทรสุข
ปี พ.ศ. 2508            – นางจรินทร์ สังข์ทอง ได้ซื้อกิจการและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2514 ขออนุญาตเปิดสอนชั้นอนุบาล และดำเนินการเรียนการสินเพียงผู้เดียว โดยมีนายเอิบ เนียมดี เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2515            – ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนทรี สังข์ทอง เป็นครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2516            – ได้ย้ายสถานที่ีเรียนมาสร้่างใหม่ เลขที่ 51/18 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเจ้าของที่เดิมได้ขอขึ้นค่าเช่าสูง
ปี พ.ศ. 2533            – นางจรินทร์ สังข์ทอง ได้ซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 48 ตารางวา เขตหมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนเมื่อวันที่ 21 ธัีนวาคม 2533 และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 ดำเนินการเรียนการสอนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน


 
             ปัจจุบันโรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 35/27 หมู่ 1 ตำบลบ้ืานใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนนักเรียนระดับ อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 710 คน คณะครูรวมทั้งสิ้น 40 คน ครูสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 คน (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) บุคลากร 6 คน อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง
ดำเนินการสอนโดย :
นางสาวสุนทรี สังข์ทอง             ผู้รับใบอนุญาต, ผู้อำนวยการ
นายปัญญา โรจนวิภาต             รองผู้อำนวยการ
นางนิภาพรรณ โรจนวิภาต        ผู้จัดการ, รองผู้อำนวยการ
นางสาวณัฐา โรจนวิภาต           รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 2 ระดับดีมาก<
– โรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
– โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง


 
             โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนนิติบุคคลในการ ทำนิติกรรมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หรืออาจมอบหมายให้ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการเป็นผู้ทำการแทนได้
ชื่อโรงเรียนภาษาไทย:          โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ:             BANMAIWATTANA SCHOOL
เปิดสอนประเภท:                   โรงเรียนในระบบ
ระดับ:                                    ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความจุนักเรียนสูงสุด:            1,505 คน
ที่ตั้ง:                                      เลขที่ 35/27 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เครื่องหมายโรงเรียน:  ภายในวงกลมเป็นรูปพระวิษณุ มือขวาถือดอกบัว มือซ้ายถือคบเพลิง หมายถึงการพัฒนาการศึกษาให้เจริญรุ่งเรือง ควบคู่ กับการปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และมีพลานามัยสมบูรณ์

อักษรย่อ: บ.ว.
สีประจำโรงเรียน:  สีเขียว   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมและความสว่างไสว
ปรัชญาของโรงเรียน:  การศึกษาดีเด่น      เน้นด้านคุณธรรม  เลิศล้ำความเป็นไทย    พลานามัยสมบูรณ์
วิสัยทัศน์:  คุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม
พันธกิจ (Mission): ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ คือ สนใจใฝ่รู้ ความมีน้ำใจ มีวินัย ความเป็นไทย และการบริโภคด้วยปัญญาในวิถีชีวิตแบบไทย ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทุกวิชาควบคู่เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
 2. สนับสนุนส่งเสริม ครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน ดนตรี กีฬา และศิลปะ
 4. ปลูกฝังให้นักเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักการอ่าน รักศิลปะวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นประชาธิปไตย
 5. ปลูกจิตสำึนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์

นโยบาย:

  1. ส่งเสริมวินัยและคุณธรรม
  2. เลิศล้ำวิชาการ
  3. สืบสานความเป็นไทย
  4. รวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. ถึงพร้อมด้านกีฬา
  6. สร้างศรัทธาต่อชุมชน
  7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์

             โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 48 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3868 เลขที่ดิน 42 หน้าสำรวจ 73 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมสิทธิ์ของ นางสาวสุนทรี สังข์ทอง สนามฟุตบอล ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ มิใช่เป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน แต่เป็นสถานที่ที่โรงเรียนเช่าและขอใช้ประโยชน์ เพื่อดำเนินกิจการ