ระเบียบการโรงเรียน

เกณฑ์การรับสมัคร

   ระดับ                                    เกณฑ์อายุ

      เตรียมอนุบาล                   2 ขวบ (เกิดก่อน 16 พ.ค. 49)

      อนุบาล 1                         3 ขวบ (เกิดก่อน 16 พ.ค. 48)

      อนุบาล 2                         4 ขวบ (เกิดก่อน 16 พ.ค. 47)

      อนุบาล 3                         5 ขวบ (เกิดก่อน 16 พ.ค. 46)

              ประถมศึกษาปีที่ 1            นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3 หรือ

                                 ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2545

 

เอกสารในการสมัครเรียน

ระดับอนุบาล

                                                          1.สูติบัตร นักเรียน 2 ชุด

                                                          2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน / บิดา /มารดา อย่างละ 2 ชุด

                                                          3.ใบรับรองผลการเรียน (สำหรับ อ.2, อ.3)

                                                         4.สมุดพก / แฟ้มสะสมผลงาน

 

ระดับ ป.1 – ม.3

                                                        1.สูติบัตร นักเรียน 2 ชุด

                                                        2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน / บิดา /มารดา อย่างละ 2 ชุด

                                                        3.ปพ.1/ ปพ.4/ ปพ.6/ ปพ.8/ ปพ.9

 

นักเรียนใหม่

มอบตัวพร้อมชำระเงิน / ซื้อเสื้อผ้า / ซื้อหนังสือ วันที่ 1-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551